Bestuur WijkNU

Zoals u kunt lezen in ons programma is WijkNU een samenwerkingsverband tussen de BBNu en stichting WijkNogLeuker (WNL).
Dat is een bewuste keuze. Om volledige transparantie te geven kunt u hieronder lezen wat de achterliggende gedachte is.

Organisatie van WNL

WNL haalt kennis en kunde uit de samenleving en geeft dit terug, middels al haar sociaal maatschappelijke activiteiten, aan die samenleving. WNL bestaat uit werkgroepen die opereren binnen het grote scala aan activiteiten van WNL. Deze werkgroepen worden ondersteund door het bestuur van WNL.
De werkgroepen zijn autonoom (zoals Wijkse IJsbaan, DE KunstStad, DE KunstMarkt, GravenBol, MazijkPop, interne adviesraden, ondersteuning diverse vrijwilligersorganisaties etc.) en bestaan zo mogelijk ook weer uit andere vrijwilligers. De vrijwilligers binnen de autonome werkgroepen bepalen uiteindelijk gezamenlijk hoe invulling gegeven wordt aan de betreffende activiteit, niet gehinderd door een soort veto vanuit het bestuur van WNL. De vrijwilligers, actief in deze werkgroepen, zijn zeer betrokken bij het wel en wee van onze samenleving en zijn gecommitteerd aan die specifieke activiteit.

Het bestuur van WNL heeft als maatschappelijke organisatie jarenlang samengewerkt met andere (maatschappelijke) organisaties, welzijnsorganisaties, het College en de ambtelijke organisatie. Deze ervaring heeft het bestuur van WNL gemotiveerd om actief deel te nemen aan een gewenst veranderproces! Door het zuivere, lokale karakter was aansluiting bij de reeds bestaande lokale partij BBNu logisch.

Een nieuwe beweging is het resultaat: WijkNU

Door actief deel te nemen als bestuurslid van deze beweging kun je meer invloed uitoefenen op het partijprogramma en tevens tussentijds standpunten blijven formuleren.
Derhalve hebben enkele bestuursleden van WNL besloten zich in te zetten voor dit veranderproces en willen graag, WijkNU ondersteunend, hun nek uitsteken om ONZE maar ook UW doestellingen te verwezenlijken.
De één op een actieve wijze, als kandidaat-raadslid, en de ander meer achter de schermen in het bestuur van WijkNU. Andere bestuursleden van WNL kiezen ervoor hun tijd en energie te blijven steken in de andere activiteiten van WNL of andere vrijwilligerstaken. Alle vrijwilligers binnen WNL staan los van de politiek ambitie van die bestuursleden die wel gekozen hebben actief deel te nemen. Met andere woorden: als vrijwilliger van WNL ben je dus absoluut geen vrijwilliger of sympathisant van WijkNU.

WijkNU

De uitgangspunten van WijkNu zijn ook om de kennis en kunde van de (vak)mensen te gebruiken daar waar creatieve oplossingen en verbeteringen binnen de politiek gewenst zijn.
Deze (vak)mensen hoeven niet altijd lid of sympathisant van WijkNU te zijn. Hun betrokkenheid, kennis en motivatie zijn hierin leidend. WijkNU brengt dit in de praktijk door samen te werken met (vak)mensen die zelf geen politieke aspiraties maar wel een duidelijke mening hebben en capabel zijn om in het grotere, algemene belang te blijven denken. Door een zakelijke benadering te integreren in de mogelijke oplossingsrichtingen zullen meer realistische uitkomsten gerealiseerd kunnen worden

Zodra de verkiezingen achter de rug zijn wordt er een fractie geformeerd. De fractie en haar leden zullen onafhankelijk opereren, dit conform de gebruikelijke regels, met de fractieleider als politiek leider van WijkNU. De leden van de fractie zullen onderhevig zijn aan de integriteitstest welke wordt uitgevoerd door onze burgemeester; dit om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
Dit houdt ook in dat, naast de steunfractieleden, het bestuur van WijkNU en de overige leden van de kandidatenlijst zich niet zullen bemoeien met de werkzaamheden van de fractie.
De taken van het bestuur van WijkNU zullen dan beperkt worden tot het leiding geven aan de beweging, huishoudelijke zaken en zorgen voor de verbinding om het algemene gedachtegoed dat is vastgelegd in ons programma, als eenheid, uit te blijven dragen.

Op deze wijze wordt gegarandeerd dat WijkNogLeuker met haar vrijwilligers, als onafhankelijke organisatie, uitvoering kan blijven geven aan haar sociaal maatschappelijke activiteiten.

De Bestuursleden van WijkNU zijn:

Leo Kwakkenbos (Voorzitter)
Rob van de Weerd (Penningmeester)
Willem Edelenbos (Secretaris)

Over de beweging

Onze mensen

Info

Copyright WijkNU